Οροι χρήσης

Η εταιρία THE ARTBASSADOR (εφεξής «η εταιρία») είναι ο νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, ιδιοκτησίας της, το περιεχόμενο του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, τις οποίες έχει ενσωματώσει η Ελλάδα στο εθνικό της δίκαιο.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι δωρεάν και σκοπό έχει την ενημέρωση των χρηστών ως προς τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Ο χρήστης του ιστοτόπου δηλώνει ότι πριν από την επίσκεψη των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών αυτού, έχει διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους χρήσης που αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου (όπως κείμενα, εικόνες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, γραφικά), σε περίπτωση δε μη ανεπιφύλακτης συμφωνίας, θα απέχει από την επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου. 

Ο χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζει ότι μέρος του ιστοτόπου ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία είτε της ίδιας της εταιρίας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την εταιρία φορέων / προσώπων και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη σχετική ρητή, έγγραφη άδειά τους.

Απαγορεύεται ρητά, για κερδοσκοπικούς ή μη λόγους, οποιαδήποτε εκμετάλλευση, όπως πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων του ιστοτόπου, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων, κατά τα ανωτέρω, πλην για την προσωπική ενημέρωση του χρήστη.

Ο χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί τηλεπικοινωνιών και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

Η εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο, δεν εγγυάται, όμως την πληρότητά τους. Επίσης, η εταιρία δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και συνεπώς, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) / ή διαφημιστικών banners, καθώς και για κάθε διακεκομμένη, αποσπασματική ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω άλλου ιστοτόπου ή server, από όπου ο χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο. Η όποια παραπομπή προς άλλους ιστοτόπους γίνεται μόνο για διευκόλυνση του χρήστη και δεν δεσμεύει την εταιρία.

Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση των χρηστών.

Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων και αιτήσεων αδειών παρέχεται σε όσους χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν σχετική φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία, χωρίς όμως με αυτό τον τρόπο να αποκτούν πρόσβαση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων που τους διαβιβάζονται. Εάν διαπιστωθεί καταχρηστική χρήση αυτών, η εταιρία δικαιούται να αποκλείσει τον συγκεκριμένο χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.    

Aνήλικοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι ανήλικοι επισκέπτες δεν υποχρεούνται στη γνωστοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την εταιρία σε τρίτους, με εξαίρεση προς τις αρμόδιες αρχές, όπου προβλέπεται εκ του νόμου. Η εταιρία διατηρεί αρχεία αυτών αποκλειστικά και μόνον για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.   

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

- τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
- αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
- αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.